GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

VIRÁGOK BERECKBEN

BERECKI HARANGSZÓ

Névnap

2019. március 20. Szerda
Klaudia, Alexa

 
A Nap kel 07:26-kor,
nyugszik 19:26-kor.

Holnap
Benedek, Napsugár
napja lesz.

BERECK - HAZAJÁRÓ

 

 

INFO

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

112

 

Székelyek Menetelése

 

SHENGEN II.

EMAIL

EMAIL

Facebook Like Box

 

 

 Rövid iskolatörténet

 

Bereck római katolikus egyházközségének  „Historia Domusában” az oktatásra vonatkozó első bejegyzés az 1823-as Szepessy-féle decretum egy bizonyos bekezdésének idézése, miszerint „ prolex scholis indonae censentur 85 a mense Decembri usqe Martium scholam frecventant 15„ vagyis: a bejegyzett 85 tanulóból decembertől márciusig 15- en látogatták az iskolát.

A berecki oktatás hagyományait igazolják a Gábor Áron  életútját illusztráló adatok is, miszerint az ágyúöntő az elemi szintű ismereteket Bereckben sajátította el.

Historia Domus 187o-es bejegyzése: Bálint László plébános leírja, hogy a római katolikus  iskola közös iskolává nyilváníttatott.

 1871-ben az egyházi főhatóság a fiúiskolába paptanítónak Jakab Lajos káplánt nevezte ki. A  megjelent tanulók száma 6o volt. A leányiskolába 4o-en jelentkeztek. Képzésüket a helybeli lelkész Lukács Márton tanítóra bizta,  aki egyben községi harangozó is volt. A későbbiek során a fiúiskolában 2 különböző fokozaton oktatják a növendékeket

A berecki oktatás ellenörzésére vonatkozó első bejegyzés 1873- ból való. Az ellenörzést végző Bálint Károly címzetes kanonok, egyházi főtanfelügyelő, „az iskolákat rendben, tisztán és fölszerelve kapta, de gyermekek még nem jelentkeztek volt, dacára minden törvényes lépésnek”.

Az évvégi vizsgákra utaló első bejegyzés 1876 június 2-át említi, amikor a római katolikus felekezeti iskola mindhárom osztályában lezajlott a záróvizsga.

A pedagógusok „továbbképzését” illetően a Historia Domus a háromszéki római katolikus néptanítók vándorgyűléséről számol be. Az említett esemény 1877 május 15.-én zajlott le Bálint Károly kerületi főesperes, kézdiszentléleki plébános és egyházi főtanfelügyelő elnöklete alatt. A berecki összejövetelen részt vettek a kerület plébánosai és 37 tanító. A gyülés szentmisével kezdődött. Az iskolakötelesek közül jelen volt mintegy 12o tanuló. A mise után az iskolában bemutató órák sora kezdődött. Névszerint felsorolt padagógusok: Imre Károly káplántanító , Szántó Lajos kántortanító, Zsigmond Gáspár kántortanító.

1891 novemberében adtak át rendeltetésének a Rácz István- féle  esperesi ház helyén (Bodó Szilárdék tőszomszédságában-ma már nem létezik) a leányiskolát.

1895 október 1-jén  állami iskola kezdi meg  működését 4 tanteremben 4 tanítóval: Gligor Ferenc igazgatótanító, Bernáld Ilona tanítónő, Borbáth János tanító, Papp Lajos állami tanító. Az iskolaszék a következő tagokból állott: elnök-Bálint László plébános, tagok-Balás Pál jegyző, Farkas  Ignác községi bíró, Finta János postamester, Damian Spiridon ortodox esperes, Színi Albert gyógyszerész

1917-ben (I.világháború) az állami elemi iskola szünetelt. Az egyház tulajdonában levő 2 tanterem katonasággal volt tele

A háború után a tanítás 1919 jan 2o-án indult újra az egyház tulajdonát képező két tanteremben. 1919 szeptember 8-án  római katolikus felekezeti iskola kezdte el működését.

A katolikus  felekezeti iskolával párhuzamosan 192o-tól 2 tagozatú állami iskola létesült. Ennek magyar tannyelvű osztályaiban Fenyő Sándor és Finta Viktoria oktattak. Az állami és a felekezeti iskolák egyidőben működtek.

1923-ban látott napvilágot az a vármegyei kezdeményezés, amely állami iskola építését helyezte kilátásba.

1929 november 17- én került sor az egyházközség által építtetett felekezeti iskola megáldására, felavatására. Ez az épület állott  több mint fél evszázadon át a berecki oktatás, később a művelődési élet  szolgálatában 199o-ig,  amíg le nem bontották, helyet biztosítva az új művelődési központ impozáns épületegyüttesének.

Az állami iskola építése (amelyben ma is folyik az oktatás) az 193o-as évek elején kezdődött el és 1937-ben fejeződött be. A mai iskola főépületét 2 szakaszban bővítették: előbb az 196o- as, majd az 197o- es évek végén, amikoris 4 - 4 helyiséggel szaporodott a tantermek száma.

A 2o.-ik század elején óvodai oktatás is létezett Bereckben, amely az iskola udvarán lévő különálló épületben működött. Az 197o-es években, sok hányattatás után, a tanács tulajdonát képező Jancsó- féle házba költözött át az óvoda. Az épület állapota, beosztása nem  felelt meg az elvárásoknak, igényeknek. Az itt tevékenykedó óvónők álma valósult meg 1995-ben azáltal, hogy az eszményi természeti  környezetben megújult az óvodaépület. Korszerű, minden igénynek megfelelő körülményt biztosító oktatási intézmény áll azóta a szülők és a növendékek rendelkezésére.

Az 197o-es évektől a kötelező oktatás időtartamának 1o osztályra való emelése  Bereckben is szerkezeti átalakulásokat eredményezett: beindultak a liceumi oktatás I. fokozatának  IX. és X. osztályai.

1985-ben a IX. és X. osztályok mellett megkezdte működését a liceum  II. fokozatának esti tagozata a kézdivásárhelyi, ma GÁMOK kihelyezett osztályaként.

1995-1996-os tanévben, a helyi nadrággyárral való együttműködés eredményeképpen szakoktatás vette kezdetét

1995-ben sikerült az iskola udvarán egy  új épületet átadni az adminisztratív személyzet számára, raktáraknak is biztosítva megfelelő helyiségeket.

2oo1-ben világbanki támogatásból felújult az iskola épülete.

Helyi kezdeményezésre, 2oo2 november 17-én a Kovászna megye Tanfelügyelőségének  6oo. számú határozata értelmében az iskola felvette a Comenius nevet.

2oo4-ben az iskolára új  nyílászárók kerültek.

2oo4 október 24-én került sor  a sportcsarnok átadására.

2oo7 november 16-án avattuk az iskola bejáratát meghatározó székelykaput, 2oo8 május 16-án pedig  a nagy székelykaput. 

2oo8 augusztus 3o-án  új napköziotthon avatására jelentek meg pedagógusok, szülők, községi és megyei vezetők.

Számok, nevek, események, amelyek megmaradnak egy-egy bejegyzésben, feljegyzésben. Egy közösség oktatással kapcsolatos szemlélete, hozzaállása. Egy intézmény, amely megalakulása óta része a közösségnek. És a közösség részeként-megvalósítója vágyaknak, álmoknak, amelyek többre, jobbra köteleznek.

Az oktatás bemutatásának tartalmazia kell azoknak a személyeknek a felsorolását, akik ezt az oktatási intézményt szervezték-vezették az évek során. Álljon itt tehát az általunk ismert igazgatók névsora:

 Gligor Ferenc igazgatótanító- 1895

 Palkó Ferenc

Bánffy István(1952-1958)

Bedő László(1958-1959)

Soós Zoltán (1959-1973 augusztus 31)

Demeter Márton (1973 szeptember 1- 1984 augusztus 31)

Ferentzi László István (1984 szeptember 1- 2o13 augusztus 31)

Páva Zoltán Tibor (2o13 szeptember 1-től)

 

                                                        Összeállította Ferentzi László István

 
Creative Web Solutions
All Rights Reserved

 

Partnerünk: erdely.ma